Susa Web Tools
♥.¸.•°*” فرار از تنهایی ♥¸.•°*”˜

♥.¸.•°*” فرار از تنهایی ♥¸.•°*”˜


 تصاوير زيباسازی TopBloger.com تصاویر زیباسازی وبلاگ

سلام دوستان عزیز

ممنون که وبلاگ منو واسه دیدن انتخاب کردید.

 تو " نظر سنجي " جدید ما هم شركت كنين . . .

* قربون همه عزیزان *

هر نظر شما معرف سایت شماست و امکان بازدید وبلاگ شما رو بالا میره پس بهترین تبلیغ برای سایت یا وبلاگ شماست.

حالا هر چه ميخواهد دل تنگت بگو (درد و دل،جـــــك،$M$،خـــاطره.......)

این پست ثابته. اگه دلت خواست بقيه مطالبم بخون... 

 تصاوير زيباسازی TopBloger.com تصاویر زیباسازی وبلاگ

تاريخ چهارشنبه 28 اسفند1392سـاعت 15:18 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

بچه ها مادربزرگم فوت کرده تو شرایط روحی بدی هستم و نمی تونم پست بذارم

منو ببخشید

تاريخ سه شنبه 19 شهریور1392سـاعت 0:57 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

روزگــارم بد نیست (!)چــِـرا بـَـد باشَم ؟

روزگـار تخـــــمے

آدمـــاے لبریز از نـِفـرت

عشــق هاے پر شـَـهوَت

عـَرق سَگـــے هاے پـَست فطرت

هَمــِﮧ چیز خوب است . . .چرا بـَـد باشَم ؟

عـِشــق هایماלּ میــاלּ پاهایــِماלּ نفـَـس میکـِشند !

فاصِلـِﮧ هَر عـِشق تا عِشق بـَعدے یک نَخ سیگار است

شِرافَت آدم هـَـم آغوشــے ست !!

با ایـלּ همـِﮧخوبـے,چرا بـَـد باشَـم ؟

آرامـَـم

ماننــد اِرضـ ـا شُـدنم در تــُـ ـو !

مینویسَـم روزگارم خــوب است

امــا تــ ُـو . . . . .

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 13:5 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

چقــבر بَـבه ازش פֿـبر نداشتــ ـﮧ باشے
sms بـבے جوابتـو نــבه 
ساعتهــا نگــرانش باشے بعــב 
بایـﮧ פֿـط בیگـﮧ بهش زنگ بزنے 
بـا בومیـטּ بوق گوشے رو برבاره...قطع ڪنے 
اون وقــ ـتـﮧ ڪـﮧ مے فهمے تنهـــایے
اون وقتـﮧ ڪـﮧ مے فهمے בیگـﮧ בوستت نـבاره

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 13:5 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 13:4 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

بالاخره حکمت ICU در بیمارستان کشف شد!!


جمله ای است حکیمانه از جناب عزراییل:


I see you


بعـــــــــــــــــله! D:

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 13:3 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

سلامتی اونایی که

موقع خرج کردن وا3 رفیق و عشقشون،

پول واسشون حکم جی ال ایکس رو داره!

راحت از جیب درمیاد!!

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 13:0 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

بعضیا هم هستن که باهاتن!

ولی همیشه با کسای دیگه هم گرم میگیرن،

که اگه با تو به بن بست خوردن،

خیالشون راحت باشه که کوچه ی بعدی یکی منتظرشونه!

تو قانون رفاقت، به اینا میگن : لاشی !

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:59 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

رفــتــﮧ ای ؟

بـــﮧ درکـــ ــ !

هنــوز هـــ ــم بهـــتریــنـــ ــ هـا وجـــود دارنـــــ ـــد

دنــبالـــ ــ ڪسی خواهــــم رفــت ڪــــﮧ مــرا

بـــﮧ خاطـــر خــودم بــخواهـــ ـــد

نـه زاپــاســـ ــی برای بازیـچــــ ــه بودن…………..

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:58 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

هنوزم پشت سرم حرف میزنندخیالی نیست...
سگی ام منو نمیشناسه واق واق زیاد میکنه

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:57 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم!

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:56 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

به بعضیا به جای شبت بخیر،

باید گفت: شرّت بخیر!

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:55 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

بعضی وقتا مشکل از خود ماست!

واسه رفیقی که یه قدم واسمون برنمیداره،

دو کیلومتر پیاده میریم ...!

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:54 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦


هیچکس نمـﮯבآند. . .

پشت این چهره ی آرام בر دلم چـﮧ مـﮯگذرב…

نمـﮯدآنـﮯ!

کسی نمـﮯבآند. . .

این آرامش ِ ظاهــر و این בل ِ نـا آرام ،

چقـבر פֿستـﮧ ام مـﮯکنـב
 
مـرا حلال ڪـטּ ...

نـہ بـخاطر بـבے هایـے ڪہ هرگز

בر حقـت روا نـבاشـتــم....

بـہ خاطر خوبـے هایـے ڪہ ڪرבم

و هرگز لیاقـتـش را نـבاشــتـے
 

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:54 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

هرزگی مختص به تن فروشی نیست و ربطی به جنسیت هم نداره

همین که از اعتماد کسی سوءاستفاده کنی . . . هرزه ای

همین که به دروغ بگی دوستت دارم. . .هرزه ای

همین که خیانت کنی. . . هرزه ای

همین که رفاقتت به خاطر پول باشه . . . هرزه ای

اگه میخوای تن فروشی بکنی . . . صاحب اختیارِ بدنتی

اما هرزگی نکن چون از احساس و آبروی دیگران باید مایه بذاری

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:52 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

سه نفر رو هرگز از دست نده:
مردادی ها ، خردادی ها ، آذری هاچـون دوست ِ واقعی ان...

منم که خردادی بععععله

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:51 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

مرا ببخش كه ساده بودنم دلت را زد.......مرا ببخش اگر عشق ورزيدنم چشمانت را بست....!ميروم تا آنان كه توانا ترند ....تورا به پوچ بودنت برسانند..... :

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:49 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:48 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

زنان قـــــــــوی دردهای خود را مانند کفشهای پاشنه بلند می پوشند!
مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند

شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد.

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:47 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

عزیزم اگه تو בیپلم خیانت בارے
من! בڪـتراے انتقامم


تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:46 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

هرچه مغرور تر باشـــــی ،
تشنه ترند برای با تو بودن ...
و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی ،
بیشتر به دنبالت می آیند ...
امان از روزی كه غروری نداشته باشی ،
و بی ریا به آنها محبت كنی ...
انوقت تـــــورا هیچوقت نمیبیند ...
ســــاده
از كـــنارت عبور میكنند ...

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:45 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

گاهی بی دلیل سیگار میکشیم !
گاهی با کلی دلیل سیگار میکشیم !

سیگاری که کشیدنش دلیل دارد ، مرا دود میکند و خاکستری از من به جا می گذارد !

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:44 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦


درد دارد

سرت به سنگی بخورد ،

که روزی به سینه ات میزدی ….!

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:44 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

آهـــــــــــای

تو یه آشغال بودی

با دستام مچالت کردم

انداختمت سطل آشغال

تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:43 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦

خُدآ ...

فِکــ کُنَم لآیهـ گِلی کهـ بَعضیآرو باش سآختـی ...

کود بودهـ ... D;

آخهـ خیلی کِثآفَتَن ..


تاريخ چهارشنبه 6 شهریور1392سـاعت 12:42 نويسنده پریسا <نظر یادت نره>♦
яima